Gebruiksvoorwaarden Othertongue

Definities

 • Maker: de bedenker van het Werk, Ruud Hanou – Ruudhanou.com, Tjalk 50, 2401 NC Alphen aan den Rijn, Nederland;
 • Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die het Werk gebruikt of wil gaan gebruiken;
 • Ovjects: taalobjecten die worden gekenmerkt door een lijnafbeelding (‘clyph’) en daarnaast een woordequivalent in Synglish (zie www.synglish.com). Andere mogelijke kenmerken zijn een sponsor, een uitspraak, een vertaling in een lokale taal en dergelijke;
 • Website: Othertongue.com;
 • Werk: beeldtaal Othertongue, bestaande uit Ovjects en grammaticale regels.

Gebruiker mag:

 • het Werk kopiëren, distribueren, vertonen en opvoeren en van het Werk afgeleid materiaal maken;
 • Ovjects vergroten of verkleinen, mits ze hun oorspronkelijke verhoudingen behouden en leesbaar blijven;
 • het Werk zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden gebruiken.

Onder de volgende voorwaarden:

 • de Website wordt vermeld als bron door een uiting in het Werk te eindigen met het Othertongue-logo in superscript en – indien mogelijk – met een link op dat symbool naar de Website;
 • zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maker mogen geen taalobjecten worden toegevoegd aan het Werk of in van het Werk afgeleid materiaal;
 • Gebruiker zal geen taal (laten) ontwikkelen met vergelijkbare symbolen en grammatica als die van het Werk;
 • Gebruiker geeft zijn van het Werk afgeleid materiaal vrij onder een met deze licentie vergelijkbare overdraagbare, niet-exclusieve licentie.

Schending intellectueel eigendomsrecht

In geval van een schending van het intellectueel eigendomsrecht van Maker door of namens Gebruiker is Gebruiker een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.000 plus EUR 250 per dag dat de schending voortduurt, onverminderd het recht van Maker op schadevergoeding.

Rechts- en forumkeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de rechtsverhouding tussen Maker en Gebruiker zullen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Ruudhanou.com is gevestigd worden voorgelegd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.